ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI DANYCH FIRMY BMCG SOFTWARE SP. Z O.O.

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies została sporządzona i jest stosowana przez spółkę BMCG Software Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Balbinki 4/14, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000631398, której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 125-16-44-959. (dalej jako „BMCG Software”).

Niniejsza Polityka Prywatności (Polityka) jest stosowana w witrynie internetowej BMCG Software działającej pod adresem www.bmcg.pl i witrynie aplikacji Shipping Manager On-line pod dostępną pod adresem www.shippingmanager.pl (dalej jako “wityryna internetowa lub łącznie “witryny internetowe”) i ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Regulaminu.

Poniżej opisane zasady Polityki Prywatności opisują, jakie dane osobowe Użytkownika są gromadzone i w jaki sposób są wykorzystywane. Zasady te mają zastosowanie w odniesieniu do usług Google, Bing, Windows,  które je przechowują i wyświetlają oraz do usług Newslettera BMCG Software

BMCG Software jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, dalej jako „Ustawa”) co do danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem witryn internetowych.

W BMCG Software przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników witryn internetowych i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. BMCG Software zobowiązuje się do przestrzega przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz jej przepisów wykonawczych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489).

Oprócz akceptacji niniejszej Polityki Prywatności w celu skorzystania z usług świadczonych przez BMCG Software, Użytkownik zobowiązany będzie do akceptacji regulaminu poszczególnych witryn internetowych („Regulamin”), o ile będzie to wymagane.

BMCG Software jako administrator danych osobowych oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe wskazane w Regulaminie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy o świadczenie Usługi, świadczenia Usługi oraz świadczenia Usługi Newsletter w rozumieniu Regulaminu.

Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem witryn internetowych będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją celów wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym sprzedaży produktów oraz wykonania Usług, Usługi Dodatkowej lub Usługi Newsletter, celach marketingowych BMCG Software, a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.

BMCG SOftware oświadcza, że dane osobowe Użytkowników, mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie i dla celów niezbędnych dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, w tym:

 • w celu realizacji Usługi lub Usługi Dodatkowej przez podmiot prowadzący usługi programistyczne oraz usługi kurierskie, współpracujący z BMCG Software,
 • w celu realizacji Usługi Newsletter przez podmiot współpracujący z BMCG Software;
 • w celu realizacji płatności on-line,
 • a także urzędom i organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania, sądom.

Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą zostać udostępnione innymi podmiotom na podstawie odrębnej wyrażonej przez Użytkownika zgody.

BMCG Software nie będzie przetwarzał danych osobowych w celu kierowania dedykowanych treści marketingowych przy wykorzystaniu profilowania bez wyrażenia stosowanej zgody przez Użytkownika.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności witryn internetowych.

W celu realizacji uprawnień określonych powyżej, Użytkownik może skontaktować się z BMCG Software poprzez przesłanie stosownej wiadomości drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: biuro@bmcg.pl .

BMCG Software stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnia wymagania określone w art. 39a Ustawy, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

PLIKI COOKIES

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty witrynach internetowych oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.

Usługodawca informuje, że witryny internetowe wykorzystują pliki cookies. Nie służą one do przetwarzania danych osobowych oraz nawigacji na stronie a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

Użytkownik może blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki czy też za pomocą odpowiedniego oprogramowania. W przypadku odrzucenia plików cookies przez Użytkownika niektóre z funkcji witryn internetowych mogą jednak nie działać prawidłowo, co może skutkować nawet niemożnością prawidłowego korzystania z witryn internetowych przez Użytkownika.

GOOGLE ANALYTICS

BMCG Software korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji o zasadach, na jakich usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajduje się pod na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. W celu kontrolowania informacji, wysyłanych w ramach usługi Google Analytics, Użytkownik może m.in. zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej blokujący Google Analytics bądź używać przeglądarki w trybie prywatnym.

REKLAMY I LINKI DO STRON WWW PODMIOTÓW TRZECICH

Witryny internetowe mogą zawierać linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do stron internetowych podmiotów trzecich. BMCG Software nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i wykorzystania plików cookies na tych stronach internetowych i zaleca każdorazowe uważne zapoznanie się z nią przez użytkownika a w przypadku ich braku skontaktować się z właścicielem strony.

W razie zauważenia przez Użytkownika jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie, Użytkownik może skontaktować się z BMCG Software poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres biuro@bmcg.pl

OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Witryna internetowa nie monitoruje, nie zbiera ani nie weryfikuje informacji pozwalających stwierdzić, czy Użytkownicy witryn internetowych mają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny korzystać z Usługi Newsletter, chyba że uzyskają zgodę ich opiekunów prawnych lub przedstawicieli prawnych, a zgoda ta będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W LOGACH DOSTĘPOWYCH

Witryny internetowe wykorzystują, zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów www, logi internetowe oraz adresy IP użytkowników w celu zbierania informacji dotyczących korzystania z Witryn internetowych, diagnozowania błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www. Dane te są wykorzystywane także w celach statystycznych, tzn. gromadzenia i analizy danych demograficznych Użytkowników (skąd nastąpiło połączenie). Wykaz informacji przechowywanych w logach internetowych jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół https o ile jest możliwa;
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czas nadejścia zapytania;
 • pierwszy wiersz żądania http;
 • kod odpowiedzi http;
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu WWW nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.

Zebrane logi są także przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy w administrowaniu witryna internetową. Informacje te nie są udostępnianie nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem internetowym. Zbiorcze podsumowanie tych statystyk nie zawiera cech pozwalających na identyfikację Użytkowników.

Usługodawca może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika Serwisu internetowego na żądanie uprawnionego do tego organu państwa na mocy obowiązujących przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pytania i wątpliwości w zakresie Polityki prywatności Użytkownicy witryn internetowych mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: biuro@bmcg.pl .

BMCG Software poinformuje o dokonaniu zmiany Polityki prywatności w witrynach internetowych oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkowników. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Polityki prywatności, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.